Matius 2

Mat Mrk Luk Yoh
Kis Rm 1Kor 2Kor
Gal Ef Flp Kol
1Tes 2Tes 1Tim 2Tim
Tit Flm Ibr Yak
1Pet 2Pet 1Yoh 2Yoh
3Yoh Yud Why
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα Setelah Yesus dilahirkan di Betlehem Yudea pada hari-hari raja Herodes, lihatlah orang-orang majus dari Timur datang ke Yerusalem
2 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. Mereka berkata, “Di manakah Raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami telah datang untuk menyembah Dia.”
3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ, Dan raja Herodes yang mendengar hal itu terganggu juga seluruh Yerusalem bersama dia.
4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Dan dengan mengumpulkan semua imam kepala yang juga ahli Taurat umat, menanyakan kepada mereka, di mana Mesias dilahirkan.
5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας• οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου• Mereka berkata kepadanya, “Di Betlehem Yudea, karena demikianlah telah tertulis melalui nabi,
6 Καὶ σὺ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα• ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, tidak berarti engkau yang terkecil di antara yang memerintah Yehuda, karena darimu akan datang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel."
7 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, Maka Herodes secara rahasia memanggil orang-orang majus itu untuk memastikan dengan teliti dari mereka, waktu kenampakan bintang itu.
8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου• ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Dan ia mengirim mereka ke Betlehem, dengan berkata, “Pergilah kalian dan selidikilah dengan teliti hal-hal mengenai Anak itu dan secepatnya, setelah kalian temukan, kabarkanlah kepadaku karena aku juga ingin pergi menyembah-Nya."
9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. Setelah mereka mendengar raja itu, mereka pergi dan lihatlah bintang itu, yang mereka lihat di Timur, memimpin mereka sampai [bintang itu] tiba tepat di atas tempat Anak itu.
10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. Dan ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar.
11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. dan ketika mereka masuk ke dalam rumah itu mereka melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, dan mereka tersungkur menyembah-Nya dan sambil membuka harta benda mereka, mereka mempersembahkan kepada-Nya pemberian, emas, kayu Lebanon dan minyak Smirna.
12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. Dan mereka diperingatkan melalui mimpi supayajangan kembali kepada Herodes, melalui jalan lain mereka berangkat ke negeri mereka.
13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι• μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. Dan setelah mereka berangkat [ke negeri] mereka, lihatlah! Malaikat Tuhan muncul melalui mimpi kepada Yusuf sambil berkata, "Bangun, ambillah Anak itu dan ibunya dan larilah ke Mesir dan tinggallah sampai aku mengatakan kepadamu,karena Herodes sedang bergegas mencari Anak itu untuk membinasakan-Nya
14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, Dan setelah ia bangun, ia mengambil Anak itu dan ibu-Nya malam itu dan lari ke Mesir
15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου• ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. dan tinggal di sana sampai kematian Herodes; supaya tergenapi yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui nabi yang mengatakan, "Aku telah memanggil Anak-Ku keluar dari Mesir"
16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. Maka ketika Herodes melihat, bahwa ia telah dihina oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah,dan dengan mengirim (orang-orang) ia membunuh semua anak di Betlehem dan wilayah di sekitarnya, dari dua tahun dan yang lebih muda menurut waktu yang diperhitungkan oleh orang-orang Majus.
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, maka terpenuhilah firman melalui nabi Yeremia, yang mengatakan
18 Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς• Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. terdengarlah suara di Rama, tangisan dan ratapan yang besar; Rahel menangisi anak-anaknya, dan tidak ingin dihibur karena mereka tiada
19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ Dan setelah Herodes mati, lihatlah! Malaikat Tuhan nampak dalam mimpi Yusuf di Mesir
20 λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ• τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. mengatakan, bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya dan pergilah ke tanah Israel; karena telah mati, orang-orang yang menginginkan jiwa anak itu.
21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. dan setelah Yusuf bangun, ia membawa Anak itu dan ibu-Nya dan pergi ke tanah Israel.
22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν• χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, Tetapi setelah ia mendengar bahwa Arkhelaus memerintah di Yudea, menggantikan ayahnya, Herodes, ia takut pergi ke sana, dan melalui mimpi, ia diperintahkan pergi ke wilayah Galilea
23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ• ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. dan setelah tiba, ia menetap di kota yang disebut Nazaret; supaya terpenuhilah Firman melalui nabi-nabi, bahwa Ia akan dipanggil "Orang Nazaret"
kembali ke atas
Mat Mrk Luk Yoh
Kis Rm 1Kor 2Kor
Gal Ef Flp Kol
1Tes 2Tes 1Tim 2Tim
Tit Flm Ibr Yak
1Pet 2Pet 1Yoh 2Yoh
3Yoh Yud Why
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

DanielHHerman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *